Dielenské vybavenie

Reklamačný poriadok

UPLATNENIE REKLAMÁCIE
Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo alebo kancelária SpiTec, s.r.o. uvedená v záručnom liste osobne alebo v písomnej forme na predpísanom formulári SpiTec, s.r.o. Tovar, ktorý je dodaný na faktúru a nie je úplne zaplatený, nie je možné reklamovať. V prípade nepredloženia reklamovaného výrobku, reklamačné konanie začína dňom fyzickej obhliadky v mieste montáže diela alebo výrobku, kedy bude vydaný doklad o uplatnení reklamácie.
Náklady pri uznanej reklamácii na prepravu reklamovaného tovaru späť hradí SpiTec, s.r.o., v opačnom prípade ich hradí Kupujúci / Objednávateľ prác. Pri servisnom výjazde na záručnú opravu náklady na dopravu a pracovný výkon technika znáša SpiTec, s.r.o. pri uznanej reklamácii, v opačnom prípade ich hradí Kupujúci / Objednávateľ prác.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO / OBJEDNÁVATEĽA PRÁC PRI REKLAMÁCII:

  • doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra)
  • záručný list (ak bol pri nákupe vystavený/priložený)
  • potvrdenie o vykonanej práci(pracovný list / faktúra)
  • čo najvýstižnejším spôsobom popísať poruchu, jej prejavy, prípadne častosť výskytu.

Reklamácie vrátane odstránenia chyby musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, spravidla do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa SpiTec, s.r.o. s Kupujúcim / Objednávateľom prác nedohodnú na dlhšej lehote. Pri každom servisnom zásahu je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených chybách a forme ich odstránenia (napr. formou zápisu do záručného listu). Bez takéhoto protokolu nie je servisný zásah braný do úvahy. Výmena alebo vrátenie tovaru sú možné len v prípade vrátenia v pôvodnom stave, neporušenom obale a so všetkým príslušenstvom.

ZÁRUKA ZA AKOSŤ
3.1. SpiTec, s.r.o. poskytuje záruku za akosť. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré bránia používaniu veci na obvyklé účely, existujúce ku dňu prechodu nebezpečenstva škody na veci, alebo na chyby, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Záručná lehota je 3 mesiace na objednané práce a na tovar od 6 do 24 mesiacov podľa záručného listu odo dňa dodania tovaru. V prípade výmeny alebo opravy tovaru pri uplatnení záruky sa trvanie pôvodnej záručnej lehoty neprerušuje, predlžuje sa však o čas opravy (výmeny). SpiTec, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.
3.2. Kupujúci / Objednávateľ prác je povinný prezrieť si tovar alebo prevziať vykonané práce čo najskôr po prevzatí (§ 427 ObchZ.) a bez zbytočného odkladu oznámiť písomne, že tovar má chyby (§ 428 ObchZ.) a prestať tovar používať a tieto povinnosti primerane platia aj na chyby, ktoré sa vyskytli v záručnej lehote, keď je Kupujúci / Objednávateľ prác povinný oznámiť bez zbytočného odkladu po ích výskyte, najneskôr však v posledný deň záručnej lehoty. SpiTec, s.r.o. nezodpovedá za chyby alebo za zhoršenie existujúcich chýb vzniknuté v dôsledku porušenia týchto povinností; v prípade podstatného zhoršenia stavu veci Kupujúci / Objednávateľ prác stráca práva z chýb.
3.3. Ak neinformuje Kupujúci / Objednávateľ prác SpiTec, s.r.o. o chybe tovaru alebo vykonaniu nekvalitných servisných prác do 2 týždňov odo dňa, keď sa taká chyba stala očividná, stráca právo na uplatnenie práv z chýb. Na výzvu SpiTec, s.r.o. je Kupujúci / Objednávateľ prác povinný uplatniť práva z chýb (resp. predchádzajúce oznámenie doplniť) na predpísanom formulári SpiTec, s.r.o., inak stráca práva z chýb tovaru.
3.4. Záruka sa nevzťahuje na: spotrebný materiál, ako napr. olej, klinové remene a pod., bežné opotrebenie, koróziu alebo únik hydraulickej kvapaliny; chyby tovaru, ktorý nebol správne nainštalovaný, uskladnený alebo použitý (pod nesprávnym použitím sa rozumie najmä porušenie návodu na použitie alebo neodborné použitie pri nedostatočnej kvalifikácii), tovar, ktorého údržbu nevykonali kvalifikovaní technici, tovar, ktorý bol pozmenený alebo poškodený akýmkoľvek konaním Kupujúceho / Objednávateľa prá,c alebo tretích osôb mimo kontroly SpiTec, s.r.o. alebo v dôsledku vyššej moci, a tovar znečistený.
3.5. Práva z chýb tovaru: Ak má tovar chyby podľa čl. 3.1., je SpiTec, s.r.o. povinná podľa vlastného uváženia opraviť alebo vymeniť taký tovar (alebo jeho poškodenú, chybnú časť), alebo v prípade, že tovar (alebo jeho poškodená, chybná časť) sa nedá z akéhokoľvek dôvodu opraviť alebo vymeniť, vrátiť cenu takého tovaru Kupujúcemu po tom, čo Kupujúci / Objednávateľ prác vráti tovar SpiTec, s.r.o. Akýkoľvek tovar vrátený SpiTec, s.r.o., ktorý sa nedá opraviť, prechádza do vlastníctva SpiTec, s.r.o.. Náklady na dopravu a ďalšie náklady výmeny alebo vrátenia tovaru nesie Kupujúci / Objednávateľ prác. Výslovne sa dohoduje, že sa v prípade chýb veci vylučuje použitie § 379 veta prvá ObchZ. a § 380 ObchZ., takže Kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu nákladov vynaložených na dopravu tovaru k a od SpiTec, s.r.o., a SpiTec, s.r.o. nie je takisto zodpovedná za zmarený zisk Kupujúceho / Objednávateľa prác, ani za iné nepriame škody v dôsledku chýb tovaru.
3.6. Ak je reklamovaný tovar (alebo jeho časti) opravený u Kupujúceho / Objednávateľa prác, cestovné a náklady na ubytovanie, ktoré SpiTec, s.r.o. vzniknú, nenesie Kupujúci / Objednávateľ prác; v prípade neuznania záruky je SpiTec, s.r.o. oprávnený požadovať úhradu podľa aktuálneho cenníka servisných prác SpiTec, s.r.o.
3.7V prípade, že SpiTec, s.r.o. splní ustanovenie článku 3.5., nemá žiadnu ďalšiu povinnosť voči existencii chyby tovaru.
3.8. V prípade neoprávneného uplatnenia práv z chýb je Kupujúci / Objednávateľ prác povinný uhradiť všetky náklady, ktoré SpiTec, s.r.o. v dôsledku neoprávnenej reklamácie vznikli, vrátane úhrady za prácu technikov SpiTec, s.r.o. vo výške zodpovedajúcej odmene za obdobné servisné služby podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov SpiTec, s.r.o..
3.9. V prípade služieb SpiTec, s.r.o. zaručuje, že tieto služby budú poskytnuté pri vynaložení odborných schopností a starostlivosti.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Výslovne sa dohoduje, že sa v prípade vzniku škody v dôsledku konania SpiTec, s.r.o. vylučuje použitie § 379 veta prvá ObchZ. a § 380 ObchZ. v tom zmysle, že na strane SpiTec, s.r.o. nevzniká žiadna zodpovednosť za škodu, kým cena tovaru a/alebo služieb nie je úplne uhradená; uvedená zodpovednosť, pokiaľ vznikne, je navyše obmedzená výškou ceny takého tovaru a/alebo služieb. SpiTec, s.r.o. nie je zodpovedná za žiadnu škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu v dôsledku jej oneskorenia. SpiTec, s.r.o. nie je takisto zodpovedná za zmarený zisk Kupujúceho / Objednávateľa prác/Objednávateľa, ani za iné nepriame škody..

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na servisné práce, ako aj iné služby vykonané spoločnosťou SpiTec, s.r.o., pokiaľ sa na ne vzťahuje zákonná, resp. zmluvne dohodnutá záruka Tento reklamačný poriadok je verejne dostupný v kancelárii spoločnosti, ako aj prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti, a preto jeho neznalosť nezbavuje povinnú osobu povinnosti postupovať v zmysle jeho ustanovení.

HORE
Dielenské vybavenie SpiTec