Dielenské vybavenie

Prehlásenie zodpovednosti

PREHLÁSENIE O OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI.

Táto webová stránka spoločnosti SpiTec, s.r.o. je koncipovaná ako informačná platforma pre potenciálnych zákazníkov, existujúcich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov ako čisto servisná a informačná platforma. Táto stránka môže tiež obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktorých obsah nie je možné z našej strany kontrolovať. V čase, keď boli vykonané prelinkovania , nebolo nám známe žiadne porušenie práv . Akonáhle by sme zistili, alebo boli upovedomený o nejakom konkrétnom porušení niekoho práv, obratom budú takéto obsahy z našich stránok odstránené.

Spoločnosť neposkytuje žiadne prehlásenia ani záruky ohľadom presnosti alebo úplnosti webu alebo licencovaného obsahu. Spoločnosť sa nezameriava na deti mladšie ako 13 rokov a web nie je určený na používanie týmito deťmi. Spoločnosť nebude kontaktovať deti mladšie ako 13 rokov ohľadom propagačných akcií alebo marketingových účelov bez súhlasu rodičov, ani nepožiada o ďalšie osobné údaje, než je primerane nutné pre účasť na danej činnosti. Spoločnosť nefiltruje reklamy ani prostredníctvom webu alebo prepojených stránok, z ktorých niektoré môžu byť pre deti nevhodné.

VYSLOVENE CHÁPETE A SÚHLASÍTE, ŽE:

Používanie webu je na vaše výhradné riziko. Web je poskytovaný na báze „ako je“ a „ako je k dispozícii“. Spoločnosť sa vyslovene zrieka všetkých záruk akéhokoľvek druhu, či už vyslovených alebo predpokladaných, vrátane a mimo iného implikovaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na určitý účel, záruk vyplývajúcich z priebehu jednania alebo priebehu plnenia, neexistencie škodlivého kódu, neporušení práv a nenarušovaní vášho používania všetkých častí alebo akejkoľvek časti webu.

SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU

  • že web spĺňa vaše požiadavky, prístup na web bude neprerušený, včasný, bezpečný, bezpečný alebo bezchybný,
  • že výrobky budú k dispozici, přesně vyobrazené nebo nacenené,
  • že výsledky získané z používania webu budú presne alebo spoľahlivé,
  • že kvalita jednotlivých výrobkov, webu, informácií alebo iných materiálov, ktoré si kúpite alebo získate prostredníctvom webu, splnia vaše očakávania, alebo že výrobky budú správne dodané v patričných množstvách.

Akýkoľvek materiál stiahnutý alebo inak získaný na základe používania webu je na základe vášho výhradného rozhodnutia a rizika a budete výhradne zodpovedať za akúkoľvek činnosť súvisiacu s výrobou. Žiadne rady alebo informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste získali od spoločnosti alebo prostredníctvom webu alebo z webu nepredstavujú predbežnú záruku, ktorá nie je výslovne uvedená v týchto podmienkach používania alebo je inak použitá na základe vášho nákupu výrobkov alebo služieb spoločnosti. Vyslovené chápanie a súhlas s tímom, že spoločnosť nezodpovedá za straty potrebné priamo, nepriamymi, náhodnými, zvláštnymi, následnými alebo príkladnými škodcami, vrátane náhrady škody za stratu zisku, dobré mená, užívania, dáta alebo iné nehmotné príspevky (aj keď spoločnosť bola informovaná o možnosti tejto škody), či už vznikli s použitím alebo z dôvodu nedostatočnej schopnosti alebo v súvislosti s tímom, presnosťou informácií, výrobkov a materiálov, ktoré sú predstavené alebo dostupné na webe alebo v iných záležitostiach, ktoré poskytujú váš prístup na web alebo jeho používanie. Tieto obmedzenia sa nedajú použiť na prípadné nepoužitie základného účelu, ktorý môže byť obmedzený opravným prostriedkom. Ak niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčiť jednotlivé záruky alebo obmedzení alebo vylúčiť zodpovednosť za náhodné alebo nasledujúce škody, niektoré z vyššie uvedených obmedzení musia obsahovať všetky vzťahy. Vyššie uvedené nemá vplyv na zodpovednosť, ktorá sa nedá vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov. Ak niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčiť jednotlivé záruky alebo obmedzení alebo vylúčiť zodpovednosť za náhodné alebo nasledujúce škody, niektoré z vyššie uvedených obmedzení musia obsahovať všetky vzťahy. Vyššie uvedené nemá vplyv na zodpovednosť, ktorá sa nedá vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov. Ak niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčiť jednotlivé záruky alebo obmedzení alebo vylúčiť zodpovednosť za náhodné alebo nasledujúce škody, niektoré z vyššie uvedených obmedzení musia obsahovať všetky vzťahy. Vyššie uvedené nemá vplyv na zodpovednosť, ktorá sa nedá vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov.

HORE
Dielenské vybavenie SpiTec