Dielenské vybavenie

Ochrana súkromia

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úvod Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci webstránok SPITEC.sk, ďalej v rámci školenia a súťaží organizovaných SPITEC, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané a zodpovedné povinnosti a postup SPITEC, ako prevádzkovateľ webstránky.

Definície pojmov Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „POOU“) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikujú SpiTec sro., Veľký Polík 5, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, IČO: 36765066, zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, (ďalej len „SPITEC“) pri spracúvaní osobných údajov používateľov webstránky www.testtruck.eu (ďalej len „webstránka“).

SPITEC je prevádzkovateľom webových stránok , organizátorom školení a súťaží v oblasti vzdelávania, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. SPITEC využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým softvér, sprostredkovatelia, ktorí bližšie identifikujú ďalej v týchto POOU.

Užívateľ webstránky www.testtruck.eu je každá fyzická osoba, ktorá sa registruje na webstránke alebo poskytuje svoje osobné údaje organizácie SPITEC iným spôsobom, pričom používa webstránku alebo služby SPITEC. 

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré SPITEC, ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijíma za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov webových stránok a iných (vrátane off-line) služieb SPITEC.

 GDPR  je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľných pohybov údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

 Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. SPITEC spracúvanie osobných údajov Webstránky a iné služby SPITEC spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sa ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd, najmä k porušeniu ich práv na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzických osôb ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY TVORIA PREDOVŠETKÝM TIETO OKRUHY PRÁV, KTORÉ SI UŽÍVATEĽ MÔŽE UPLATNIŤ VOČI SPITEC:

  1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ , ktoré spočíva v zodpovedajúcich povinnostiach SPITEC poskytnúť osobe, ktorej OÚ majú byť spracúvané, pri ich získavaní bližších informácií o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ , ktoré obsahujú v možnostiach použitia SPITEC o vydanie potvrdenia o tom, že sú o osobe žiadateľa spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ , ktoré tvoria v možnostiach využitia SPITEC, aby bez zbytočného odkladu vykonali opravu spracúvaných OÚ obsahujúcimi a žiadateľom, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a dôsledkoch stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
  4. Právo na prenosnosť OÚ , ktoré spočíva v možnostiach použitia SPITEC o odovzdaní spracúvaných OÚ v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
  5. Právo namietať spracúvanie OÚ , ktoré obsahujú v možnostiach namietať voči SPITECu spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané  na základe nevyhnutného oprávneného záujmu  (právny základ). Ak SPITEC neprekvapuje nevyhnutne oprávnený záujem na spracúvanie, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
  6. Právo namietať spracúvanie OÚ , ktoré obsahujú možnosti namietať voči SPITECu spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané  na účel priameho marketingu vrátane profilovania . Ak osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie SPITEC ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si môže používateľ uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej SPITEC, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakty) .

ÚČELY SPRACÚVANIA OÚ S URČENÍM PRÁVNEHO ZÁKLADU SPRACÚVANIA OÚ, ROZSAHU SPRACÚVANÝCH OÚ, DOBY UCHOVÁVANIA OÚ, IDENTIFIKÁCIOU SPROSTREDKOVATEĽOV/PRÍJEMCOV OÚ SÚ NASLEDOVNÉ:

Zaregistrujte sa na webe spitec.sk spracúva OÚ na základe súhlasu každého, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, email, adresa každého, telefónny kontakt (telefónny kontakt a adresa sú nepovinné údaje). Uvedený OÚ spracúva za registráciu každého v rámci webstránky, ktorý bude následne sprístupnený ďalší obsah webstránky a využitie funkcií webstránky. SPITEC OÚ ďalej spracúva za úpravu tvorby databázy používateľov, ktorým sa zasielajú oznámenia týkajúce sa webových stránok a oznámenia marketingovej povahy. Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webových stránkach, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Sprostredkovatelia spracúvania OÚ sú: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru,

Priamy marketing Ak je jedna osoba staršia ako 16 rokov (vrátane), SPITEC spracúva OÚ na základe nevyhnutného oprávneného záujmu na spracúvanie OÚ, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónny kontakt (telefónny kontakt a adresa) sú nepovinné údaje). Ak je jedna osoba mladšia ako 16 rokov, SPITEC spracúva OÚ na základe súhlasu s jej zákonným zástupcom, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa dieťaťa, telefónny kontakt (telefónny kontakt a adresa dieťaťa sú nepovinné) údaje). Uvedený OÚ získava pri registrácii ktorých na webstránke, alebo na základe vyplnenia toho istého formulára na webstránkach alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného emailom a spracúva ich za účelom zasielania marketingových oznámení alebo obchodných ponúk SPITEC formou e-mailu, e- poštových spravodajcov, on-line kampane, kampane na sociálnych sieťach, propagačné a informačné letáky v tlačenej podobe. OÚ osoby mladšej ako 16 rokov sú spracúvané na vyššie uvedené účely po dobu 3 rokov odo dňa získania OÚ resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov sú spracúvané na vyššie uvedené účely na dobu nevyhnutne oprávneného záujmu SPITEC na spracúvaní OÚ resp. až do oprávneného namietnutia ich spracúvania zo strany zákonného zástupcu dieťaťa. Sprostredkovatelia spracúvania sú: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa ktorej,); Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu údajov medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa, telefónny kontakt); Spoločnosť Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation BV – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). užívateľské meno, e-mail, adresa, telefónny kontakt); Spoločnosť Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation BV – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). užívateľské meno, e-mail, adresa, telefónny kontakt); Spoločnosť Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation BV – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation BV – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom priameho mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation BV – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa).

Profilovanie Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania OÚ spočítané v použití OÚ na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík zahŕňajú osoby, najmä na základe analýz alebo predvídania znakov osôb spojených s jej správaním, osobnými preferenciami, záujmami, polohou alebo pohybom. SPITEC spracúva OÚ na základe súhlasu každého, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, email, cookies, IP adresa, adresa niekoho, telefónny kontakt (telefónny kontakt a adresa sú nepovinné údaje). Ak je jedna osoba mladšia ako 16 rokov, SPITEC spracúva OÚ na základe súhlasu s jej zákonným zástupcom, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, cookies, IP adresa, adresa dieťaťa, telefónny kontakt, adresa dieťaťa (telefónny kontakt a adresa dieťaťa sú nepovinné údaje). Uvedený OÚ získaný pri registrácii na webstránke, alebo na základe vyplnenia uvedeného formulára na webstránke alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného emailom a rozpracovanosti ich vykonania analýzy správania a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie? oznámenie alebo obchodné ponuky SPITEC podľa ich konkrétnych osobných preferencií. Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webových stránkach, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. Ak používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o nikoho registrovaného na webe, používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iných vzdelávacích aktivít, až do doby ich ukončenia zo strán SPITEC resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. Sprostredkovatelia spracúvania sú: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho,); Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu údajov medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa každého,); Spoločnosť Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation BV – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom priameho mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation BV – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom priameho mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation BV – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, skupiny CRM, podpora, reporty, direct marketing atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). priezvisko, e-mail, adresa). reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). priezvisko, e-mail, adresa). reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa). reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa koho, telefónny kontakt). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa).

Poskytovanie OÚ tretím stranám SPITEC spracúva OÚ na základe súhlasu každého, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa každého, telefónny kontakt, adresa, ktorá je používateľom žiakom alebo učiteľom (telefónny kontakt a adresa sú nepovinné údaje). Ak je jedna osoba mladšia ako 16 rokov, SPITEC spracúva OÚ na základe súhlasu jej zákonného zástupcu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa dieťaťa, telefónny kontakt (telefónny kontakt a adresa dieťaťa sú nepovinné údaje. Uvedené) OÚ získava pri registrácii každého na webstránke, alebo na základe vyplnenia toho ktorého formulára na webstránke alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného emailom a spracúva ich za poskytnutie OÚ systému portálu tretím stranám, ktorí používajú tieto OÚ na zasielanie svojich obchodných alebo marketingových oznámení užívateľom. Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webových stránkach, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Pokiaľ užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o jedného registrovaného na webovej stránke, užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iné vzdelávacie aktivity, až do doby ich ukončenia zo strany SPITEC resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webových stránkach, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Pokiaľ užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o jedného registrovaného na webovej stránke, užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iné vzdelávacie aktivity, až do doby ich ukončenia zo strany SPITEC resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webových stránkach, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Pokiaľ užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o jedného registrovaného na webovej stránke, užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iné vzdelávacie aktivity, až do doby ich ukončenia zo strany SPITEC resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Pokiaľ užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o jedného registrovaného na webovej stránke, užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iné vzdelávacie aktivity, až do doby ich ukončenia zo strany SPITEC resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Pokiaľ užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o jedného registrovaného na webovej stránke, užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iné vzdelávacie aktivity, až do doby ich ukončenia zo strany SPITEC resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iných vzdelávacích aktivít, až do doby ich ukončenia zo strany SPITEC resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iných vzdelávacích aktivít, až do doby ich ukončenia zo strany SPITEC resp. odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel.

SPROSTREDKOVATELIA SPRACÚVANIA SÚ

MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, ); Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, ); The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, ). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, názov a adresa).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Používanie webových stránok a vzdelávacích služieb SPITEC as tím súvisí s  poskytovaním OÚ je dobrovoľné . SPITEC získava OÚ používateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívať služby v ich plnom rozsahu.

Ak SPITEC spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo  ustanovené a bezplatne tento súhlas odvolať  – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykonať používateľa na základe písomného odvolania adresovaného SPITECU, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo formáte opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakty).

Ak SPITEC spracúva osobné údaje na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ  právo pokračovať a bezplatne takéto spracúvanie namietať . Námietky môžu byť vykonávané úradom formou písomného oznámenia adresovaného SPITEC, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakty).

Užívateľ ma právo uviedol  návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ

HORE
Dielenské vybavenie SpiTec