Dielenské vybavenie

Informácie pre použivateľov

INFORMÁCIE A MATERIÁLY ODOSIELANÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY
Všetky informácie a materiály odosielané do spoločnosti SpiTec sa nebudú považovať za dôverné ani chránené vlastníckymi právami (s výnimkou toho, že osobné údaje budú spravované podľa nášho vyhlásenia o používaní osobných údajov), ak nie sú odosielané na základe písomnej dohody o dôvernosti medzi oboma stranami. Odoslaním dôverných alebo patentovaných informácií prípadne informácií, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, spoločnosti SpiTec bez zmluvy o zachovaní dôvernosti:

  • súhlasíte s prevodom vlastníctva takýchto informácií vrátane príslušných autorských práv na spoločnosť SpiTec bez akejkoľvek ďalšej kompenzácie,
  • automaticky udeľujete spoločnosti SpiTec bez ďalších zmlúv a kompenzácií neobmedzenú a neodvolateľnú licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazovanie, realizáciu, úpravu, prenos a distribúciu takýchto informácií
  • súhlasíte s tým, že spoločnosť SpiTec môže voľne používať tieto informácie vrátane všetkých nápadov, konceptov, know-how a postupov, a to na akýkoľvek účel.

Spoločnosť SpiTec, s.r.o si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu, nahradenie alebo odstránenie akéhokoľvek obsahu na týchto internetových stránkach ako aj právo na obmedzenie prístupu na tieto internetové stránky alebo zastavenie ich rozširovania, a to kedykoľvek, na základe výlučného vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

HORE
Dielenské vybavenie SpiTec